eltamd洗面奶,氨基酸洗面奶是否都含有烟酰胺?

氨基酸洗面奶是否都含有烟酰胺?

杜老师,怎么分辨氨基酸洗面奶?

方法很简单,看成分表,只要有氢氧化钾,有脂肪酸、硫酸,这两个词组的,就不是氨基酸洁面。成分表里有氨基酸也没用,起作用的是皂基性成分,碱性成分,是典型的挂羊头卖狗肉,是假的。 表面活性剂各有利弊,合适自己皮肤的就是好的。温和型的表活普遍泡沫不够丰富,泡沫多的又不够温和,所以用发泡的装置做成慕斯,是一个很好的选择。

{!-- PGC_VIDEO:{"thumb_height": 640, "file_sign": "d24b46aeabe4628c63756f2f185ca010", "vname": "", "vid": "v02019a90000bicnhqv2gddntr2oo6o0", "thumb_width": 360, "vu": "v02019a90000bicnhqv2gddntr2oo6o0", "src_thumb_uri": "1c87900080cb5d1f4534e", "sp": "toutiao", "update_thumb_type": 1, "vposter": "http://p0.pstatp.com/origin/1c87900080cb5d1f4534e", "video_size": {"high": {"duration": 29.36, "h": 854, "subjective_score": 0, "w": 480, "file_size": 1373418}, "ultra": {"duration": 29.36, "h": 1280, "subjective_score": 0, "w": 720, "file_size": 2927226}, "normal": {"duration": 29.36, "h": 640, "subjective_score": 0, "w": 360, "file_size": 958056}}, "duration": 29.36, "thumb_url": "1c87900080cb5d1f4534e", "md5": "d24b46aeabe4628c63756f2f185ca010"} --}